Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V.

(download PDF bestand versie mei 2022)

Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden zoals op de Website gepubliceerd en bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd, en die van toepassing zijn op de diensten en Overeenkomst tussen NewFunding, de Stichting, Geldnemer en Geldgever. Dit betreft eveneens de Overeenkomst van Geldlening.
 2. Einddatum: de datum waarop het door de Geldnemer gevraagde bedrag van de Geldlening uiterlijk door de Geldgevers moet zijn toegezegd.
 3. e-Wallet nummer: het unieke nummer van een digitale rekening (zonder IBAN) dat door Intersolve aan een Geldgever en een Geldnemer wordt toegekend.
 4. Gebruiker: degene die toegang heeft tot het Portal nadat registratie heeft plaatsgevonden.
 5. Geldgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het Portal in contact komt met een Geldnemer en deze een lening verstrekt.
 6. Geldlening: het bedrag dat Geldgever aan Geldnemer ter beschikking stelt als lening voor het Project. De Geldlening betreft uitsluitend een lening voor zakelijke doeleinden. Aanwending van de Geldlening als consumentenkrediet is niet toegestaan.
 7. Geldnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de Geldlening uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden en die aan NewFunding een opdracht verstrekt om een Project op het Portal te plaatsen en die een Overeenkomst van Geldlening aangaat met de Geldgever.
 8. Informatie: alle op de Website en het Portal gepubliceerde informatie in de ruimste zin van het woord.
 9. Intersolve: Stichting derdengelden Intersolve, een E.G.I (elektronisch geld instelling) onder toezicht van De Nederlandsche Bank;
 10. Investeerdersnummer: Het nummer dat NewFunding en/of de Stichting aan de Geldgever toewijzen.
 11. Investering: de investering die Geldgever via de Website kan doen als geldbedrag dat een Geldgever beschikbaar stelt als lening aan een Geldnemer.
 12. Klant: Geldgever of Geldnemer.
 13. Last: De last die Geldgever aan NewFunding geeft.
 14. Leningaanvraag: de aanvraag die Geldnemer doet op de Website om een Geldlening te verkrijgen.
 15. Maandbedrag: het in de Overeenkomst van Geldlening opgenomen bedrag volgens het betaalschema dat de Geldnemer aan de Geldgever verschuldigd is.
 16. Medegeldnemer: een persoon die zich, naast de Geldnemer, hoofdelijk heeft verbonden voor de verplichtingen van de Geldnemer uit hoofde van de Overeenkomst van Geldlening.
 17. Mijn NewFunding: het via een persoonlijke inlogcode beschermde deel van de website van NewFunding waarin o.a. documenten, e-Wallet, transacties zijn in te zien en/of uit te voeren.
 18. NewFunding: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NewFunding B.V. , gevestigd aan Baarnsche Dijk 12 te Baarn welke de Website en het Portal aanbiedt aan de Gebruikers.
 19. Ontheffing AFM: op grond van artikel 4:3 lid 4 Wft geldt een ontheffing voor crowdfunding activiteiten indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. NewFunding maakt gebruik van deze ontheffing. Voor de Geldnemers geldt een vrijstelling op grond van artikel 3:5 Wft voor het via een crowdfunding platform met ontheffing aantrekken van opvorderbare gelden voor een bedrag van maximaal € 5.000.000,-.
 20. Overeenkomst van dienstverlening met de Geldnemer: de overeenkomst van dienstverlening die NewFunding aangaat met de Geldnemer voor het gebruik van het Portal en de diensten van NewFunding.
 21. Overeenkomst van Geldlening: de overeenkomst tussen de Geldgever, de Stichting en de Geldnemer waarin de voorwaarden zijn vastgelegd op grond waarvan de Geldgever een lening verstrekt aan de Geldnemer.
 22. Platform: het via een persoonlijke inlogcode beschermde deel van de website van NewFunding.
 23. Portal: de Website en alle daarbij betrokken partijen en backoffice van NewFunding, welke als doel heeft Geldnemers en Geldgevers bij elkaar te brengen en waar Projecten geplaatst kunnen worden en Geldgevers informatie over de Projecten en Investeringen kunnen verkrijgen.
 24. Project: een door de Geldnemer in de Projectinformatie beschreven investeringsobject zijnde een te realiseren plan, idee, bedrijf of bezitting van een Geldnemer waarvoor een Investering wordt gezocht. In veel gevallen zal het gaan om vastgoed dat een Geldnemer wenst aan te kopen voor eigen gebruik, als belegging of ter ontwikkeling.
 25. Projectinformatie: het plan waarin de Geldnemer de doelstelling van de Investering en het Project beschrijft inclusief de risico’s en rendementsberekeningen.
 26. Projectnotaris: de door NewFunding ingeschakelde notaris die bekend is met de werkwijze van NewFunding, de werking van de Portal en de daarop geplaatste Projecten.
 27. Project Wallet: de digitale rekening die onlosmakelijk gekoppeld is aan een project.
 28. Stichting: Stichting Toezicht NewFunding: stichting gevestigd aan Harderwijkerweg 1 te Arnhem, welke de zekerheden voor de Geldgevers bewaard.
 29. Succesfee: de vergoeding die de Geldnemer aan NewFunding verschuldigd is. Tevens is Geldnemer een beheerfee en een registratievergoeding verschuldigd aan NewFunding.
 30. Trustakte: de overeenkomst tussen NewFunding en de Stichting waarin de voorwaarden van bewaring zijn geregeld.
 31. Website: de startpagina van NewFunding onder de naam www.newfunding.nl waar een Klant zich kan registreren voor het gebruik maken van het Portal.
 32. Zekerheidsobject: het onroerende goed waarop een hypotheekrecht is gevestigd ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Geldlening.

Diensten

 1. De diensten van NewFunding bestaan uit het ter beschikking stellen van het Portal om Geldgevers en Geldnemers bij elkaar te brengen.
 2. De diensten die NewFunding aanbiedt aan de Geldnemer namelijk het ter beschikking stellen van het Portal om een Project te plaatsen waarvoor een Investering wordt gezocht.
 3. De diensten die NewFunding aanbiedt aan de Geldgever namelijk het gebruik maken van het Portal om een Project te vinden om in te investeren.
 4. NewFunding stelt uitsluitend het Portal ter beschikking aan een geregistreerde Gebruiker en geeft geen adviezen en biedt geen beleggingsproducten aan en beheert geen gelden van Geldgever.
 5. NewFunding beheert en voert, via de Stichting, de Overeenkomst van Geldlening tussen de Geldgever en de Geldnemer uit. NewFunding en de Stichting geven geen enkel advies in verband met de Geldlening. 

Diensten door derden

 1. Voor bepaalde activiteiten maakt NewFunding gebruik van dienstverlening door derden. Dit betreft onder andere het beheer van de Website en het Portal en het betalingsverkeer. Deze derden worden met zorg geselecteerd en NewFunding zal zich inzetten om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. NewFunding is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of storingen in de dienstverlening door derden.

Aanbiedingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in de vorm van offertes aan Geldnemers en gebruikers van het Portal van NewFunding.
 2. Iedere offerte dient omgezet te worden in een overeenkomst voordat daar rechten aan ontleent kunnen worden, tenzij in de offerte anders bepaald. 

Overeenkomsten

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die NewFunding met derden aangaat.
 2. Algemene Voorwaarden van de Geldnemer zijn niet van toepassing tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. NewFunding gaat een Overeenkomst van dienstverlening aan met een Geldnemer. Deze Overeenkomst is per opdracht verschillend en kan aan de Geldgever  ter beschikking worden gesteld.
 4. De Geldgever en de Geldnemer gaan een Overeenkomst van Geldlening met elkaar aan. Geldgever heeft een bedenktijd van 24 uren om deze overeenkomst éénzijdig te beëindigen;
 5. Als een bepaling in de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst ongeldig wordt verklaard of wordt gewijzigd heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze voorwaarden of overeenkomsten.
 6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldend als deze schriftelijk zijn aangepast en bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd.
 7. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen door NewFunding éénzijdig worden aangebracht en zijn van kracht vanaf het moment waarop betrokken partijen hierover zijn geïnformeerd.

Uitvoering diensten

 1. Op alle door NewFunding verleende diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Dat betreft zowel de directe als indirecte diensten en diensten welke niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De diensten betreffen de in artikel 2 genoemde diensten waaronder het ontwikkelen, onderhouden en aan Gebruikers ter beschikking stellen van het Portal.
 3. NewFunding zal zich inspannen om alle diensten op verantwoorde en kundige wijze uit te voeren tot tevredenheid van haar Klanten zijnde de Geldnemer en de Geldgever.
 4. De Stichting bewaart de eventuele zekerheden die zijn gesteld ten gunste van de Geldgever conform de voorwaarden in de Trustakte.
 5. Als een dienst in delen wordt uitgevoerd heeft NewFunding de mogelijkheid de uitvoering van het volgende deel op te schorten zolang er geen goedkeuring is gegeven door de Klant op het eerdere deel.
 6. Uitvoering van de diensten op instructie van de Klant kan alleen plaatsvinden als sprake is van een schriftelijke overeenkomst. Voor het overige kan NewFunding zelf beslissen op welke wijze de diensten worden uitgevoerd. Als er aanvullende diensten worden gevraagd door Klant dienen deze apart overeengekomen te worden.

Wijzigingen voorwaarden of dienstverlening

 1. Indien sprake is van wijziging in de dienstverlening zullen deze schriftelijk tussen partijen overeengekomen moeten worden.
 2. Als deze wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijzen zullen de nieuwe prijsafspraken alleen van toepassing zijn als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. NewFunding heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van een wijziging wordt de Klant op de hoogte gesteld door melding op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden op de Website geplaatst.

Verplichtingen Klant

 1. Geldnemer verstrekt aan NewFunding alle informatie welke noodzakelijk is conform de in de vastgoedsector gebruikelijk te verstrekken informatie, in het kader van de uitvoering van de diensten.
 2. NewFunding en de Stichting gaan uit van een correcte aanlevering van gegevens door alle betrokkenen en zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening. Geldgevers en Geldnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie en bescheiden. Indien noodzakelijk zal NewFunding bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte doen bij de bevoegde instanties.
 3. Geldnemer draagt er zorg voor dat de informatie die op het Portal wordt geplaatst betrouwbaar is en voldoet aan de kwaliteitseisen die NewFunding daar aan stelt. Deze informatie vormt onderdeel van de Projectinformatie dat een Geldnemer over een Project ter beschikking zal stellen aan een Geldgever.
 4. Het is een Gebruiker niet toegestaan informatie op of over het Portal te wijzigen zonder toestemming van NewFunding.
 5. Geldnemer is tijdens de looptijd van de Overeenkomst van Geldlening verplicht NewFunding te informeren over (veranderde) omstandigheden die van invloed kunnen zijn op zijn hoedanigheid. Daaronder worden in ieder geval de omstandigheden verstaan die van invloed kunnen zijn voor vervroegde opeisbaarheid van de Geldlening..
 6. Geldnemer geeft toestemming aan NewFunding om uit openbare en andere bronnen informatie in te winnen over Geldnemer en het Project, zowel voorafgaand aan de plaatsing op het Portal als daarna.
 7. Geldgevers die als zakelijk investeerder deelnemen doen een investering namens een onderneming.
 8. Geldgevers die als professioneel belegger deelnemen zijn bekend met de voorwaarde dat zij zich als professioneel belegger kwalificeren door tenminste €100.000,- ineens te investeren in een project.
 9. Geldgevers die als privépersoon deelnemen mogen een Investering doen tot maximaal het door de AFM voorgeschreven bedrag.
 10. Geldgevers die als privépersonen deelnemen worden geacht niet meer dan 10% van hun eigen vermogen via crowdfunding te investeren.
 11. Het minimaal te investeren bedrag via het Portal bedraagt € 500,- per Geldgever, die als privépersoon of zakelijk investeerder deelnemen. Het maximaal te investeren bedrag van € 80.000,- geldt voor een privépersoon. Een zakelijk investeerder of professioneel belegger kan tot een onbeperkt bedrag investeren.
 12. Geldgever die als privépersoon deelneemt is gehouden mee te werken aan de crowdfunding investeerderstoets van NewFunding.
 13. Geldnemer is gehouden mee te werken aan de intake en het verstrekken van actuele Projectinformatie aan NewFunding.

Voorwaarden voor Klant

1     Voorwaarden aan Geldgevers:

 1. Geldgevers kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn.
 2. Geldgevers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 3. Geldgevers moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele zijn gesteld.
 4. De reguliere werkzaamheden van de Geldgever zijn anders dan het verstrekken van leningen aan consumenten.

2     Voorwaarden aan Geldnemers:

 1. Geldnemers kunnen natuurlijke persoon zijn, mits die in Nederland woonachtig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten.
 2. Geldnemers kunnen verenigingen met rechtspersoonlijkheid, coöperaties, naamloze- of besloten vennootschappen, stichtingen en kerkgenootschappen zijn als zij een inschrijving in de Kamer van Koophandel hebben en verplicht zijn een jaarverslag te publiceren. Als er geen jaarverslagen zijn moet er een begroting worden opgesteld in de vorm van een businessplan.
 3. Geldnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 4. Geldnemers moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele zijn gesteld.

3     Indien adres, bank rekeningnummer, tenaamstelling, partnerschap of huwelijkse situatie
       etc. wijzigt dienen de Geldgever en de Geldnemer dit aan NewFunding door te geven.

Portal en Website

 1. Op de Website zal de Geldgever toegang krijgen tot een eigen omgeving; Mijn NewFunding. Deze omgeving is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar en toegankelijk. Deze omgeving bevat persoonlijk gegevens en financiële informatie van de Geldgever.
 2. Persoonsgegevens van Geldgevers zullen via de Website niet aan derden kenbaar worden gemaakt, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht of dat dit met de Geldgever overeengekomen wordt.
 3. Voor het gebruik van het Portal en het aangaan van een Geldlening wordt aan de Geldgever door NewFunding een uniek Investeerdersnummer toegekend.
 4. NewFunding stelt geen faciliteiten beschikbaar voor het tot stand laten komen van contact tussen de Geldgever en de Geldnemer, tenzij dit vereist is in verband met een incentive die onderdeel is van het Project.
 5. Profielen van Geldnemers worden uitsluitend na screening door NewFunding op de Website geplaatst.
 6. Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen op de Website zijn anoniem indien dit door de Geldnemer gewenst wordt.
 7. NewFunding en de Stichting zullen Geldnemer of overige Geldgevers niet op de hoogte stellen van de identiteit van de Geldgever.

Geldlening

 1. Na acceptatie door NewFunding zal de Geldnemer de hoofdsom, rente en looptijd van de door hem aan te vragen Geldlening bepalen en deze op het Portal laten plaatsen, inclusief een toelichting van de Geldlening en het Project.
 2. De Geldlening kent een minimale hoofdsom.
 3. Het rentepercentage blijft tijdens de looptijd van de lening hetzelfde, tenzij partijen anders overeenkomen. De rente zal per maand of per kwartaal worden berekend. Geldnemer is over het gehele op enig moment uitstaande bedrag van de Geldlening dat aan Geldnemer ter beschikking is gesteld rente verschuldigd, ongeacht of het bedrag geheel of gedeeltelijk in depot wordt gehouden.
 4. Aanpassing van de looptijd en/of andere voorwaarden van de Geldlening (zoals vervroegde aflossing) betekent niet automatisch dat rente en/of andere overeengekomen vergoedingen niet langer of verminderd van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. De looptijd van de lening moet altijd in hele maanden worden beschreven. Daarbij dient een minimale en maximale looptijd in acht genomen te worden.
 6. De toelichting op de Geldlening en het Project worden door NewFunding gescreend. Informatie in strijd met de wet of in het kader van illegale praktijken is niet toegestaan. NewFunding kan zonder opgaaf van redenen een aanvraag voor Geldlening en het plaatsen van een Project weigeren.
 7. Informatie, toelichtingen, presentaties, toezeggingen en voorstellen zoals deze door Geldnemer in het Portal worden geplaatst zijn afkomstig en inhoudelijk opgesteld door de Geldnemers zelf. NewFunding aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze uitingen en de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. Er kunnen door derden geen rechten jegens NewFunding aan worden ontleend.
 8. Een Geldnemer mag meerdere Geldleningen plaatsen en afsluiten. Iedere nieuwe aanvraag en plaatsing leidt tot een nieuwe beoordeling van het Project.
 9. De aanvraag voor een Geldlening en het Project wordt voor een bepaalde tijd op de Website geplaatst. Indien binnen deze periode geen inschrijving van 100% is gerealiseerd kan de aanvraag worden ingetrokken. Eventueel kan de Geldlening tegen gewijzigde kenmerken opnieuw worden geplaatst. In gevallen waarin minimaal 90% maar minder dan 100% van de gewenste inschrijving is gerealiseerd, zal in overleg met de Geldnemer de Geldlening alsnog geplaatst kunnen worden.
 10. Aan de Geldnemer worden zekerheden gevraagd. Veelal zal dit hypothecaire zekerheid betreffen welke namens de Geldgevers wordt beheerd door de Stichting. Dit geeft echter geen volledige garantie dat een Geldlening te allen tijde kan worden terugbetaald. Dit risico komt voor rekening van de Geldgevers.
 11. Hypothecaire zekerheid wordt te allen tijde gevestigd door de Projectnotaris.
 12. Als de aanvraag voor Geldlening is volgeschreven zal NewFunding namens de Geldnemer zo spoedig mogelijk de Overeenkomst van Geldlening(en) aan de Stichting sturen.
 13. NewFunding heeft het recht eenzijdig een Overeenkomst van Geldlening te ontbinden. Dit wanneer Geldgever na het versturen van een Verzoek om betaling van uw investering (betaallink), twee maal 24 uur niet reageert op uploadverzoeken van documentatie en/of betalingsverzoeken van NewFunding.

Informatie en risicoclassificatie

 1. Met het oog op de risicoclassificatie moet de Geldnemer conveniërende bescheiden aanleveren op basis waarvan NewFunding de kredietwaardigheid kan bepalen. Dit zijn in ieder geval recente inkomensgegevens, schuldposities, vermogensbestanddelen en woonlasten. Bij een rechtspersoon zullen ook gegevens van jaarstukken en Kamer van Koophandel overgelegd dienen te worden. Ook dienst Geldnemer melding te maken van claims en risico’s uit het verleden. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. NewFunding heeft het recht om informatie over de kredietwaardigheid in te winnen bij derden zoals krediettoetsers.
 3. NewFunding zal aan de hand van deze informatie de risicoclassificatie bepalen en zal deze voor eenieder zichtbaar toevoegen aan het profiel van de Geldnemer op de Website. De omschrijving en definitie van de risicoclassificatie staat vermeld op de Website. De risicoclassificatie wordt éénzijdig door NewFunding vastgesteld. Het toekennen van een risicoclassificatie houdt niet in dat sprake is van een advies, aanbeveling of ontrading door NewFunding.
 4. Gedurende de looptijd van de aanvraag of van de Geldlening zal de risicoclassificatie niet worden aangepast of opnieuw worden beoordeeld.
 5. NewFunding is niet aansprakelijk voor de risicoclassificatie en de inhoud van externe krediettoetsen en gaat bij het opstellen uit van de juistheid en volledigheid van de door Geldnemer verstrekte informatie.

Bureau Krediet Registratie

 1. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden gaan Klanten er mee akkoord dat er, voor zover er natuurlijke personen aan de kant van de Geldnemer betrokken zijn bij de Geldlening, melding van de verstrekte lening kan worden gemaakt bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Tevens gaat de Geldnemer er mee akkoord dat het niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan leiden tot een melding aan het BKR en een negatieve kredietregistratie.

Vergoedingen

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Newfunding brengt aan de Geldnemer een Succesfee en een Beheerfee in rekening gerelateerd aan de omvang van de Geldlening en de plaatsing.
 3. Newfunding brengt aan de Geldgever voor het beheren van de leningen een vergoeding, per jaar over het geïnvesteerde bedrag, in rekening.
 4. Het bedrag of percentage van alle vergoedingen wordt vermeld op de Website.
 5. Als sprake is van een vergoeding in termijnen over een periode langer dan één jaar, mag NewFunding deze prijzen aanpassen met de inflatie zoals vastgesteld door het CBS, mits drie maanden voorafgaand schriftelijk aan de Klant gemeld.
 6. Aanpassingen aan prijzen zijn pas geldend drie maanden nadat deze schriftelijk zijn gemeld.
 7. Als Klant niet akkoord is met de schriftelijk aangegeven prijsverhoging kan de Overeenkomst eenzijdig door NewFunding worden opgezegd.
 8. Bij vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst(-en) en/of niet nakomen van de bepalingen in de overeenkomst(-en) met NewFunding door de Klant is de Klant de vergoedingen over de volledige looptijd verschuldigd, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Betalingscondities

 1. Alle facturen van NewFunding dienen binnen de aangegeven termijn betaald te worden. Als er op de factuur of in de overeenkomst geen termijn wordt genoemd geldt een periode van 14 dagen na datum van de factuur.
 2. Als de factuur niet binnen de gestelde periode is voldaan kan wettelijke rente in rekening worden gebracht over het uitstaande bedrag. Tevens zal een aanmaning worden verzonden met daarbij aangegeven welke verdere invorderingsmaatregelen genomen zullen worden. De kosten van de invordering zijn voor rekening van de Klant.
 3. Na ontvangst van de door de Geldnemer getekende Overeenkomst Geldlening zal de Stichting de Geldgever verzoeken het bedrag te storten.
 4. De Geldnemer is verplicht de Maandbedragen stipt aan de Stichting te voldoen.
 5. Betalingen door Gelgevers en Geldnemer zullen worden afgewikkeld via Intersolve.
 6. NewFunding zal als lasthebber nakoming vorderen van alle verplichtingen die voor de Geldnemer voortvloeien uit de Overeenkomst van Geldlening. Daarbij kunnen eveneens derden worden ingeschakeld.
 7. NewFunding heeft het recht om het bedrag van de Geldlening na het ter beschikking stellen aan de Geldnemer, geheel of gedeeltelijk in depot te laten houden totdat eventuele vooraf met Geldnemer overeengekomen aanvullende voorwaarden door Geldnemer zijn vervuld of tot bepaalde vooraf vastgestelde perioden zijn verstreken. De verplichting tot rentebetaling door de Geldnemer over de gehele hoofdsom van de Geldlening blijft in stand vanaf het moment van ter beschikkingstelling van de Geldlening ongeacht het deel dat in depot wordt gehouden.
 8. Eventuele ten behoeve van Geldnemers gemaakte kosten ter zaken van invorderingsmaatregelen mogen worden verrekend met de door de Stichting ten behoeve van de Geldgevers ontvangen bedragen.
 9. In het kader van haar werkzaamheden uit hoofde van de Last kan NewFunding in afwijking van de Overeenkomst van Geldlening een betalingsregeling treffen met de Geldnemer.

Vervroegde opeisbaarheid

In de volgende gevallen is al hetgeen dat de Geldnemer nog uit hoofde van de Overeenkomst van Geldlening of anderszins aan de Geldgevers verschuldigd is direct en ineens opeisbaar:

 1. Indien de Geldnemer een betalingsverplichting niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan;
 2. Indien de Geldnemer is verhuisd naar een adres buiten Nederland of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Geldnemer Nederland binnen twee maanden zal verlaten;
 3. Bij overlijden van de Geldnemer of één van hen;
 4. Indien de Geldgever of NewFunding gegronde vrees of redenen hebben om aan te nemen dat de verplichtingen niet door Geldnemer kunnen worden nagekomen;
 5. Indien er beslag wordt gelegd op goederen van de Geldnemer of indien het Project wordt vervreemd, bezwaard, onteigend of tenietgaat;
 6. Indien Geldnemer in staat van faillissement wordt gesteld, dit wordt aangevraagd of surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van de Gelnemer de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;
 7. Indien de Geldnemer onjuiste informatie heeft verstrekt dan wel informatie heeft achtergehouden welke van dien aard zijn dat de Geldgever de Geldlening niet zou hebben verstrekt onder dezelfde voorwaarden indien deze informatie bekend zou zijn geweest;
 8. Indien de Geldlening voor een ander doel is aangewend dan waarvoor deze is aangegaan;
 9. Als een bedongen Zekerheidsrecht niet rechtsgeldig meer blijkt te zijn of in strijd is met en ander recht;
 10. Als een Project in eigendom wordt overgedragen, niet mag worden gebouwd, verbouwd of hersteld terwijl dit volgens de informatie noodzakelijk is;
 11. Bij opheffing of splitsing van appartementsrechten zonder dat dit in de informatie is voorzien.

Vervroegde aflossing

 1. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst van Geldlening mag de Geldnemer niet vervroegd aflossen tenzij dit in de overeenkomst anders tussen partijen is overeengekomen.
 2. In een situatie dat, ondanks in het voorgaande lid bepaalde, toch vervroegd wordt afgelost is Klant de vergoedingen over de volledige looptijd verschuldigd.
 3. NewFunding en/of de Stichting zal tevens pas royement verlenen nadat aan alle door NewFunding en/of de Stichting gestelde voorwaarden is voldaan.

Maximaal te investeren bedrag

 1. Geldgevers mogen een maximumbedrag aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via NewFunding. Het betreft investeringen van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep.
 2. Investeringen door een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden.

Bedenktijd

 1. De Geldgever heeft een bedenktijd van 24 uur na zijn inschrijving voor een bepaalde Geldlening. Indien de Geldgever zich heeft bedacht en zijn inschrijving wenst in te trekken, meldt hij dit binnen de bedenktijd van 24 uur per e-mail aan NewFunding middels info@newfunding.nl.

Vertrouwelijkheid

 1. Iedere partij houdt de informatie welke hij in het kader van het verrichten van de diensten heeft verkregen geheim tenzij deze informatie uit publieke bronnen beschikbaar is.
 2. Onder informatie wordt alle schriftelijke en digitale informatie verstaan in welke vorm dan ook.
 3. De geheimhouding blijft van toepassing na afloop van de dienstverlening en beëindiging van de contracten.
 4. Geheimhouding is niet van toepassing indien en voor zover informatie moet worden verstrekt op grond van een wettelijke regeling of vordering van een daartoe gerechtigde instantie.
 5. Indien de eventuele schending van de geheimhouding een gevolg is van het zonder medewerking en op onrechtmatige wijze verkrijgen van informatie is NewFunding hiervoor niet aansprakelijk.

Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten op de intellectuele eigendom voor bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, software, modellen, afbeeldingen, analyses, rapporten en andere schriftelijke documentatie, behoren aan NewFunding.
 2. De inhoud van de Website en het Portal valt onder de bescherming conform het auteursrecht van NewFunding.
 3. Alle merken en logo’s zijn geregistreerd op naam van NewFunding en vallen onder bescherming van het merkenrecht.
 4. Klant mag alleen na schriftelijk verkregen toestemming gebruik maken van de intellectuele rechten van NewFunding voor zichzelf en niet ter beschikking stellen aan derden.
 5. Indien misbruik wordt gemaakt van of inbreuk op rechten van NewFunding kan NewFunding de schade verhalen op de Klant.

Beëindiging dienstverlening

 1. De dienstverlening kan worden beëindigd als sprake is van nalatigheid door de Klant. Klant zal eerst in gebreke worden gesteld en er zal een redelijke termijn worden aangegeven om de gebreken te herstellen.
 2. In de overeenkomsten zullen bepalingen zijn opgenomen voor beëindiging van de dienstverlening. Als dit niet nader in een overeenkomst is aangegeven geldt een opzegperiode van beide partijen van drie maanden.
 3. De dienstverlening en de duur van de overeenkomst worden per direct beëindigd ingeval van faillissement, uitstel van betaling of vrijwillige vereffening van een Klant. NewFunding is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 4. Indien een Klant zich niet houdt aan de bepalingen uit de overeenkomsten, deze Algemene Voorwaarden of een wijziging niet accepteert zal de dienstverlening beëindigd kunnen worden.
 5. Indien een Geldnemer Informatie op het Portal plaatst welke kennelijk onjuist is of in strijd met wet- en regelgeving zal de dienstverlening worden beëindigd.
 6. Beëindiging van de dienstverlening op één van de hiervoor genoemde gronden leidt niet tot aansprakelijkheid van NewFunding

Privacy

 1. De persoonsgegevens van Gebruikers zullen door NewFunding worden verzameld en beschermd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Gegevens kunnen alleen aan derden worden verstrekt na akkoordverklaring door een Gebruiker.

Aansprakelijkheid

 1. NewFunding kan slechts aansprakelijk worden gesteld als schade een direct gevolg is van het niet nakomen van afspraken en verplichtingen uit een overeenkomst en welke veroorzaakt zijn door bewust verkeerd handelen of grove nalatigheid.
 2. NewFunding is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade zoals verlies van omzet, kosten, winst of verlies, derving van Geldnemer en/of derden.
 3. Alle Informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. NewFunding is niet aansprakelijk voor Informatie welke door een Geldnemer is geplaatst of welke afkomstig is van derden. Aan Informatie door een Geldnemer geplaatst op de Website of het Portal kunnen geen rechten worden ontleent jegens NewFunding.
 4. Het functioneren van en de beschikbaarheid van het Portal en de Website is afhankelijk van dienstverlening door derden en technische hulpmiddelen. NewFunding is niet aansprakelijk voor falen of gebreken hierin.
 5. NewFunding is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten indien geen Overeenkomst van geldlening tot stand komt of indien Geldnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst van geldlening niet nakomt.
 6. Voordat schade geclaimd zal worden dient de Klant eerst een klacht in te dienen conform de geldende klachtenregeling en alle relevante informatie te verschaffen. Voorts heeft NewFunding dan een redelijke termijn om de eventuele schade te herstellen. Schade kan allen worden geclaimd na het verstrijken van die periode.
 7. Niettegenstaande de beperkingen van aansprakelijkheid van NewFunding als overeengekomen tussen partijen is NewFunding nimmer aansprakelijk voor meerschade die ontstaat nadat een maand is verstreken sinds het voor de eerste maal ontstaan van schade. De schade dient schriftelijk binnen een maand na het ontstaan van de schade aan NewFunding gemeld te worden.
 8. Hetgeen hiervoor is gesteld geld eveneens voor eventuele aansprakelijkheid van de Stichting.

Klachtenregeling

 1. NewFunding beschikt over een klachtenregeling welke op verzoek van een Klant verkrijgbaar is.
 2. De afhandeling van een klacht heeft plaats door de directie van NewFunding.
 3. Indien een klacht naar de mening van een klant niet naar behoren is afgehandeld kan deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Overmacht

 1. Ieder der partijen is bevrijd van haar contractuele verplichtingen als één van de partijen niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen in geval van overmacht.
 2. Als de overmacht situatie langer dan drie maanden duurt zal de overeenkomst schriftelijk worden ontbonden, zonder wederzijdse verplichtingen van partijen. De verplichting om te betalen voor de diensten tot het moment van het constateren van de overmacht blijft in stand.
 3. Bij ontbinding van een overeenkomst gelden wel de eventuele ongedaan making verplichtingen van de partijen.

Wetgeving

 1. Tenzij anders in de overeenkomst is bepaald is Nederlands recht van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de competente rechter in Nederland.

  

2022