Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer e-mail

Alle door ondergetekende namens NewFunding B.V. verrichtte diensten en werkzaamheden worden verricht op basis van opdrachten welke worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door Newfunding B.V.. Op alle diensten en werkzaamheden welke door NewFunding B.V. verricht worden zijn de algemene voorwaarden van NewFunding B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te lezen op de website www.newfunding.nl en zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden. NewFunding B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65575520.

 

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. Al onze adviezen zijn gebaseerd op de stand van de wetgeving en jurisprudentie, zoals deze ten tijde van de dagtekening van dit bericht redelijkerwijze geacht kan worden ons bekend te zijn en gelden derhalve onder voorbehoud van latere wijzigingen daarin.

Disclaimer website

De website van NewFunding verstrekt algemene informatie. Dit betreft de producten en diensten van NewFunding. Geen enkele informatie op deze website dient te worden gezien als een aanbod tot verkoop van effecten, het bemiddelen in effecten noch als beleggingsadvies. Door het verkrijgen van toegang tot de website verklaart u kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van NewFunding zoals opgenomen op deze website en deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

Hoewel NewFunding zich inspant om nauwkeurige en juiste informatie op de website op te nemen kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Alle informatie wordt actueel verstrekt en kan ieder moment gewijzigd worden. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of de informatie actueel, juist, volledig of van toepassing is.

 

NewFunding geeft geen garantie voor het ononderbroken en foutloos beschikbaar zijn van de website.

 

Indien deze site wordt gelinkt aan sites van derden kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor de volledigheid of juistheid van informatie op deze websites. Ook wordt op geen enkele wijze uitdrukkelijke of impliciete garantie gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van informatie op de NewFunding website. NewFunding, noch haar directeuren, adviseurs of werknemers aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

 

Alle eigendomsrechten met betrekking tot de logo’s handelsnamen, pagina’s en inhoud van deze website berust bij NewFunding. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, af te beelden, te publiceren of daarvan afgeleid werk te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze website is bedoeld.

NewFunding wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid vanwege niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatigde daad, risico aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af voor alle directe of indirecte schade of gevolgschade die samenhangt met het gebruik van deze website.