FAQ

FAQ New Funding

1. Wie is NewFunding?

NewFunding is opgericht om concreet invulling te geven aan de groeiende behoefte vanuit de sector, om op transparante wijze duurzaam in vastgoed te investeren. Door uitsluitend samen te werken met een multidisciplinair team van vastgoedprofessionals, financieel specialisten en vermogensbeheerders, bieden wij de actieve belegger de mogelijkheid online te participeren in een nauwgezette selectie van onroerende zaken.

2. Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is een landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals.

3. Waarom moet ik kiezen voor NewFunding?

Buiten het te verkrijgen rendement, geeft investeren in crowdfundingsprojecten vrijheid en zekerheid: je stelt je eigen portefeuille samen en NewFunding voldoet aan de meest recente AFM eisen. De controles worden uitgevoerd middels de Stichting Toezicht NewFunding. Buiten de transparantie en het toezicht wordt de zekerheid eveneens gerealiseerd doordat NewFunding haar betaalstromen uitbesteed aan Intersolve Payments, waar gewerkt wordt met een e-Wallet betaalprincipe. Intersolve Payments staat onder direct toezicht van de Nederlandse Bank.

4. Waar vind ik de algemene voorwaarden?

Die vindt u hier: https://www.newfunding.nl/terms

5. Zijn jullie in het bezit van een AFM-vergunning?

De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten heeft kennis genomen van het Business Plan, structuur en samenwerkingspartners van NewFunding. De bestuurders zijn getoetst op betrouwbaarheid – integriteit (VOG verklaring) en op geschiktheid (opleidingsniveau, werkervaring en kennisniveau). Dit alles samen is geschikt bevonden om te komen tot een ontheffing voor “het bemiddelen in opvorderbare gelden”. Hiermee is sinds 16 januari 2017 NewFunding toegetreden tot het register van AFM en terug te vinden onder registratienummer 19000055: NewFunding heeft de ontheffing om zakelijke geldnemers te ondersteunen. NB. NewFunding zal nimmer bemiddelen in het vertrekken van leningen aan particulieren-consumenten.

6. Zijn jullie lid van de branchevereniging Nederland Crowdfunding?

NewFunding is toegetreden als aspirant-lid van Branchevereniging Nederland Crowdfunding. Hiermee onderschrijven we de Branche-gedragscode en werken wij mee om vanuit de sector Crowdfunding een bijdrage te leveren aan een transparante en innovatieve financiële sector.

7. Kan ik als intermediair ook bemiddelen voor een financiering van mijn relatie?

Jazeker, wij bieden de mogelijkheid om intermediairs te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende financiering voor hun eigen relaties. Middels een eigen inlog kunnen intermediairs een dossier voorbereiden voor hun klanten, een Quick scan uitvoeren op de haalbaarheid en de aanvraag in gang zetten. Voor een eerste aanzet verkiezen wij een persoonlijk contact om zaken voor te bereiden en nadere afspraken te maken.

8. Waarom moet ik registreren/inloggen?

Wilt u investeren bij NewFunding? Dan moet u zich eerst registreren. Dit is mogelijk als natuurlijk persoon of namens een bedrijf. Bij registratie namens een bedrijf controleert onze partner Intersolve Payments. Als particulier dient u een geldig ID-bewijs te uploaden en als bedrijf dient u een ID-bewijs en uittreksel KvK, die niet ouder mag zijn dan drie maanden, te uploaden.

Wallet
Na registratie krijgt u een NewFunding wallet bij de elektronische geldinstelling Intersolve Payments. U kunt binnen Newfunding het saldo controleren. Op deze wallet zullen we later ook eventuele rente en terugbetalingen doen die u vervolgens naar uw eigen bankrekening kunt terugstorten.

9. Hoe kan ik betalen?

U kunt betalen vanaf uw e-Wallet, als hier genoeg saldo op staat, om de gewenste investering te doen. Zo niet, dan kunnen bedragen tot € 5000,-- direct via iDeal vanaf uw reguliere bankrekening worden overgeboekt naar uw e-Wallet.

10. Wat gebeurt er als er genoeg is geïnvesteerd bij een geldaanvraag?

Als het bedrag van de geldvraag 100% is voldaan is het doel van het project bereikt. Na het investeren heeft u een voorgeschreven annuleringstermijn van 24 uur waarbinnen u kunt annuleren. Het doel is pas definitief bereikt op het moment dat de annuleringstermijn is verstreken.

11. Kan de periode van een geldaanvraag worden verlengd?

Als in een geldvraag nog niet geheel is geïnvesteerd, maar er gegronde redenen zijn dat bij een verlenging van de investeringsperiode dit wel gaat gebeuren, dan kan NewFunding de termijn verlengen.

12. Wat gebeurt er met mijn geld als er niet genoeg is geïnvesteerd voor de gehele geldvraag?

Indien de investeringen te weinig waren voor het bereiken van het doel, dan zal het geld worden teruggestort op de e-Wallets van de investeerders.

13. Wat gebeurt er als mijn investering in een lening is omgezet?

Na het verstrekken van het geld aan de geldvrager is de lening actief en zullen er periodieke terugbetalingen en rente-uitkeringen gaan plaatsvinden. Deze kunt u terugvinden in uw eigen e-Wallet. Hiervan zullen de kosten die het platform rekent in mindering worden gebracht.

14. Wat is de maximale hoogte van verstrekking?

NewFunding financiert in de basis tot maximaal 75% van de waarde, afhankelijk van het type vastgoed, huurder en ligging. Om snel uitsluitsel te krijgen, kunt u een "Quick Scan" laten uitvoeren om e.e.a. te laten beoordelen.

NewFunding zal de beoogde financiering zo inrichten dat in alle gevallen de geldnemer een stuk van de financiering zelf zal moeten dragen. Dit om betrokkenheid te garanderen en om het risico te beperken. Mochten zaken niet goed gaan en het is nodig om het object bij uitblijven van de nakoming van de verplichtingen te moeten veilen, dan dient de te verwachten opbrengst zoveel mogelijk gelijk te zijn aan dat wat geldgevers verstrekt hebben. Of liever; stel een object is waard € 100.000,-- dan zal NewFunding nooit meer verstrekken dan € 75.000,--.

15. Is het rendement gegarandeerd?

Crowdfunding is een bewezen en goede wijze om kapitaal te laten renderen. Het onderscheidend vermogen van NewFunding wordt geleverd door unieke zekerheidstellingen, transparantie, gedegen risicoclassificaties, anti-fraude checks in een volledige online omgeving en rendementen die oplopen van circa 4% tot indicatief 11%.

16. Wat is het verschil tussen Crowdfunding en sparen?

Het verschil tussen Crowdfunding en sparen is dat de mogelijkheid bestaat dat u de mogelijke ingelegde gelden bij Crowdfunding niet geheel of helemaal niet terugkrijgt en dat is bij sparen niet aan de orde. Bij sparen krijgt u onder de € 100.000,-- het spaargeld altijd terug bij een faillissement van de bank. Verder staat bij Crowdfunding uw geld vast gedurende een bepaalde periode, u kunt uw geld niet tussentijds opnemen.

17. Kan de looptijd ook flexibel worden ingezet?

Het beste is om contact te leggen met een van de adviseurs van NewFunding om samen in overleg het gewenste maatwerk te genereren voor de gewenste looptijd.

18. Kunnen er ook andere type leningen worden aangegaan?

NewFunding biedt diverse basisoplossingen (https://www.newfunding.nl/lenen), hier ziet u daar wat meer informatie over. Toch leert de ervaring dat elk type financieringsvorm enig maatwerk behoeft. Om u het beste te kunnen begeleiden is het goed om contact te leggen met een van de adviseurs van NewFunding om zo maatwerk te genereren.

19. Wat houdt een annuïtaire lening in?

Bij een annuïtaire lening wordt er maandelijks rente alsmede aflossingen betaald. Het bedrag waarover rente betaald moet worden wordt steeds kleiner. Het rentebedrag wordt hiermee ook lager, maar u betaalt iedere maand hetzelfde bedrag aan aflossing en rente, waarmee het aflossingsbedrag dus telkens hoger wordt.  

20. Wanneer is een annuïtaire lening geschikt?

Een annuïtaire lening is geschikt voor diegenen die de maandlast gelijk willen houden.

21. Wat houdt een lineaire lening in?

De lineaire lening wordt gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag), de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan ze aan het begin waren. Bovendien, omdat de hoofdsom afneemt heeft een rentestijging minder impact.

22. Wanneer is een lineaire lening geschikt?

Een lineaire lening is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

23. Wat houdt een bullet lening in?

De bullet lening wordt ineens afgelost aan het einde van de looptijd. Maandelijks wordt een gelijk bedrag aan rente uitbetaald.

24. Wanneer is een bullet lening geschikt?

Een bullet lening is met name geschikt voor projectfinanciering, omdat de opbrengst uit een project meestal aan het einde van de looptijd beschikbaar komt en daarmee kan worden afgelost.

25. Wat houdt de NF Creditscore in?

NF Creditscore is een model om risico en rendement te bepalen. Ieder vastgoedproject wordt door NewFunding getoetst aan een aantal per project relevante objectieve criteria. De criteria die worden gehanteerd zijn niet bij elk vastgoedproject gelijk. De financiering van een pand voor eigen gebruik zal anders worden beoordeeld dan een projectfinanciering ten behoeve van de ontwikkeling van een appartementencomplex. 
De beoordeling vanuit Creditsafe en de taxatie door een NRVT Register-Taxateur zijn twee vaste criteria die worden gebruikt door NF Creditscore. 
Per relevant criterium wordt een score bepaald. De totaalscore van de van toepassing zijnde criteria bepaalt de risicoclassificatie van het vastgoedproject en is tevens de basis voor de vaststelling van de rente. Dit is verwerkt in een risicoclassificatie, deze loopt van A (zeer laag risico) tot E (zeer hoog risico), zie NF Creditscore

26. Wat betekent de “zekerheid: 1ste hypotheek”?

Door op een pand een hypotheek af te sluiten, wordt de eigenaar van een woning hypotheekgever en daarmee schuldenaar. Bij wet is geregeld dat in geval van onoverkomelijke schulden en faillissement bepaalde schuldeisers voorrang hebben op andere schuldeisers. Deze voorrangspositie geldt ook in geval van een hypotheek, waarbij een pand of woning als onderpand dient. Bepalend voor de rangorde in hypotheken is in eerste instantie de datum en exacte tijd waarop de hypotheken zijn ingeschreven. Als eerste komt de eerste hypotheekhouder aan de beurt om zijn vordering inclusief de rente en zijn kosten te vorderen.

27. Wat houdt de Loan to Value in?

Loan to Value” (LTV) is de mate van verstrekking in relatie tot de waarde zoals vastgesteld bij “gebouw”. Deze term wordt gebruikt bij aanvang van de financiering waarbij de bank aangeeft hoeveel zij maximaal als permanente verplichting wenst te nemen. De LTV bij NewFunding is in de regel niet meer dan circa 75% (afhankelijk van type object en courantheid, zie leningsvormen). Stel, een object is waard € 100.000,-- dan zal NewFunding nooit meer verstrekken dan € 75.000,--.

Soorten objecten

28. Welke soorten objecten komen in aanmerking?

NewFunding biedt maatwerk oplossingen voor alle type financieringen die betrekking hebben op commercieel onroerende zaken. Hieronder verstaan;

 • Verhuurde woningen complexmatig;
 • Winkels in grote steden (> 50.000 inwoners) (A1-B stand);
 • Winkelcentra
 • Kantoren;
 • Kantoortransformaties naar woningen;
 • Bedrijfsruimten;
 • Horecaobjecten (exploitatie gebonden) ;
 • Recreatieobjecten (exploitatie gebonden).

29. Wat zijn de tarieven?

Die vindt u hier bij tarieven.

30. Wat is de Succesfee?

Van € 100.000,-- tot € 2.500.000,-- is de fee vanaf 2,5% eenmalig, afhankelijk van de complexiteit van het project, met een minimum van € 1.500,--

31. Kan ik ook een vermindering van de fee krijgen voor bedragen boven de € 2.500.000,--?

Dat kan eventueel in overleg met juridische dienst NewFunding BV, instemming Stichting Toezicht NewFunding en uitsluitend op basis van een gepersonaliseerde offerte.

32. Zijn de tarieven inclusief btw?

De tarieven zijn exclusief btw.

33. Wat is de plaatsingsfee?

Plaatsingsfee:

 • Aanmaak projectinformatie € 795,--

34. Zit social media ook in de plaatsingsfee?

Dat zit daar niet bij inbegrepen. Dit bespreken wij graag naar aanleiding van uw wensen. 

35. Wat zijn de beheer kosten?

Beheerkosten voor het leningdossier:

 • Beheerkosten voor het leningdossier; 0,95% per jaar van de hoofdsom van de geldlening, maandelijks te verrekenen.

36. Welke overige kosten komen voor rekening van Geldnemer?

Overige kosten zijn o.a.:

 • taxatie door NRVT Register-Taxateur
 • notaris

Investeren

37. Waarom alleen in vastgoed?

Er is gekozen voor vastgoed, omdat het een hoge mate van zekerheid kan bieden. De onderliggende waarde van grond en opstal geeft een gezonde basis. Daarnaast maakt een veelvoud van debiteuren het mogelijk dat aan de benodigde kasstromen kan worden voldaan. Zowel de gebruiker-huurder alsmede de eigenaar dienen aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dit alles wordt door NewFunding in aanvang getoetst en zoveel mogelijk doorlopend gecontroleerd in samenspraak met Stichting Toezicht NewFunding.

38. Hoeveel tijd kan er verlengd worden als de geldvraag helaas nog niet is geïnvesteerd?

In overleg met geldvrager kan er extra verlenging worden ingezet, met een maximum van 50% van de aanvangstijd. Dus stel we vragen 2 maanden de tijd om financiering te verkrijgen dan is de verlenging maximaal nog 1 maand.

39. Wat zijn gegronde redenen dat een geldvraag niet is voldaan?

Onvoldoende belangstelling om gefinancierd te worden door geldgevers (The Crowd). Dit kunnen diverse factoren zijn; type vastgoed, looptijd, rente etc.

40. Kan ik ook investeren voordat het project begonnen is?

Ja, een geldgever kan zijn eigen “potje” beheren. Bij de betaalprovider INTERSOLVE kan men in een eigen “e-Wallet” geld beschikbaar houden voor nieuwe projecten.

41. Wat is het risico?

Het risicobeheer bij NewFunding voorziet in een aantal controles om zekerheid te krijgen over de financiering. NewFunding hanteert een uitvoerige controle om geldgevers/investeerders transparantie te verschaffen over het volledige dossier en mede een afweging te kunnen maken tussen rendement en risico. De toetsing die per object en per geldnemer gedaan worden bestaan onder andere uit controle op 5 aandachtsgebieden. Op de volgende pagina ziet u daar wat meer over: https://www.newfunding.nl/investeren

42. Wie kan er investeren?

Bij NewFunding zijn 3 basis type investeerders welkom. (1) Particulieren alsmede (2) Professionele beleggers en (3) Actieve professionele vastgoedbeleggers.

43. Wat zijn de kenmerken om als particulier te investeren?

Particulier (consument) kan vanaf € 500,-- inleggen met een maximum van € 80.000,-- bij het portal van NewFunding, uitgaande dat dit niet meer is dan circa 10% van het vrij te beleggen vermogen. Beleg niet met geleend geld, zie ook www.afm.nl/consument/.

44. Wat zijn de kenmerken om als professional te investeren?

Professional (Actieve particuliere en/of zakelijke) Belegger, de zakelijke belegger kan vanaf € 500,-- investeren tot onbeperkt en de professioneel belegger kan vanaf € 100.000,-- ineens investeren in een project tot onbeperkt.

45. Wat zijn de kenmerken om als vastgoedbelegger te investeren?

Professionele vastgoedbeleggers (*) kunnen vanaf € 100.000,-- beleggen in speciale projecten uitsluitend voor en door professionals. Hoge (offensief risicoprofiel) en lage (defensief risicoprofiel) rendementen voor volumineuze projecten (*= alleen na persoonlijke intake en uitgebreide toetsing en vrijwaring).

46. Hoe en wanneer kan ik investeren?

Wanneer u wenst te investeren in een leningaanvraag, dan kiest u het bedrag dat u wenst te investeren. Dit kunt u doen door de projecten te bekijken die u kunt vinden op de projectoverzichtspagina.

Een particuliere investeerder mag volgens de Nederlandse regelwetgeving max. € 80.000,- investeren. Voor zakelijke investeerders geldt deze beperking niet.

47. Waar kan ik in investeren?

Hier vindt u het aanbod waarin u kunt investeren: https://www.newfunding.nl/project/list

48. Welke lengte en type financiering is mogelijk?

NewFunding geeft de volgende financieringsmogelijkheden:

Lengte en type financiering:

Beleggingen (verhuurde onroerende zaken) met een looptijd van langer dan 36 maanden;

Projectontwikkeling (te realiseren onroerende zaken) met een looptijd van korter dan 36 maanden.

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: