Investeren

Investeren in vastgoed is veilig

Investeren in vastgoed is al jarenlang een zeer degelijke belegging gebleken. Echter, wanneer u zelf woningen koopt en verhuurd kan dat zeker veel werk opleveren. Denkt u maar eens aan huurderswisselingen of huurders die niet tijdig betalen, het herstellen van mankementen etc.. Daarom is de passieve benadering vaak een betere keuze. Toch een goed rendement en sterke zekerheden, maar niet de zorgen. Via NewFunding kunt u een hoog rendement verkrijgen door te investeren in een project van een geldlenende partij. Deze partijen zijn altijd professioneel, hebben ervaring, kennen de markt en weten exact wat ze doen. Daarnaast lenen ze vaak niet volledig het totale bedrag van de aankoop of de waarde, maar steken ze eigen vermogen in het project. Dit geeft uiteraard een sterke verbinding met het project, zodat u weet dat de leningnemer er alles aan zal doen om het project te doen slagen. Uiteraard wordt er ALTIJD een eerste hypotheek recht gevestigd, wat het sterkste recht in Nederland is en de leningnemer tekent ALTIJD mee in privé. Aanzienlijke zekerheden dus. Daarnaast wordt ALTIJD de verzekeringspolis verpand en tevens de eventuele huurcontracten. Vanwege deze werkwijze is en nog nooit een default opgetreden bij NewFunding, iets waar wij trots op zijn.

Risicobeheer

Het risicobeheer bij NewFunding voorziet in een aantal controles om zekerheid te krijgen over de financiering.

NewFunding hanteert een uitvoerige controle om geldgevers/investeerders transparantie te verschaffen over het volledige dossier. Daarnaast om een afweging te maken tussen rendement en risico. De toetsing die per object en per geldnemer gedaan wordt, bestaat uit een scherpe controle op 5 aandachtsgebieden;

 1. De eigenaar/geldnemer wordt door NewFunding 3-voudig gescreend. Er dient vastgesteld te worden wie de uiteindelijke eigenaar is, dit is een zogenaamde UBO-toets (Ultimate Benificial Owner) alsmede of een controle op het woonadres (Proof of residence). Dit wordt gecontroleerd door onze betaalprovider Intersolve Payments alsmede door de betrokken notaris bij het vestigen van de 1ste hypotheek.
 2. Locatie object; NewFunding haalt geautomatiseerd alle relevante gegevens van de locatie op bij de portal van planviewer.nl. Dit, om inzage te krijgen of het object in gebruik is conform het bestemmingsplan.
 3. Het gebouw wordt zowel kwantitatief als kwalitatief op waarde getoetst middels een kruispeiling bestaande uit minimaal 4 componenten door NewFunding.
  (1) eerste waardebepaling conform opgave van geldnemer;
  (2) middels een taxatie door een bij het NVRT aangesloten Register-Taxateur. nrvt.nl(conform voorschriften van AFM);
  (3) Om op een uniforme wijze de afweging te maken van het risico versus rendement wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde NF Creditscore. Dit model is een uniforme methode waardoor er een zuivere toetsing plaatsvindt. 
  (4) Daarnaast wordt altijd de actuele WOZ-waarde, bij afwijkingen  worden deze waarden herzien tot een reële toetsing middels de diensten van www.wozconsultants.nl.

 4. De gebruiker(s) van het gebouw word(en)t door NewFunding standaard getoetst door het inwinnen van kredietinformatie. Deze wordt ingewonnen bij www.creditsafe.nl

 5. De rating van CreditSafe neemt NewFunding mee in haar NF Creditscore en de vaststelling van de rente.

Hoe wordt de hoogte van de verstrekking bepaald?

NewFunding zal de beoogde financiering zo inrichten dat in alle gevallen de geldnemer een stuk van de financiering zelf zal moeten dragen. Dit om betrokkenheid te garanderen en om het risico van NewFunding te beperken.

Mochten de zaken niet goed gaan en het is nodig om het object bij uitblijven van de nakoming van de verplichtingen te moeten veilen, dan dient de te verwachten opbrengst gelijk of meer te zijn aan dat wat de geldgevers verstrekt hebben.

De mate van verstrekking wordt uitgedrukt in relatie tot de waarde zoals vastgesteld bij “gebouw” (zie bovenstaand). De meest gebruikte term is hierbij “Loan to Value” (LTV).
In de LTV bij NewFunding is in de regel niet veel meer dan circa 85% (afhankelijk van type object en courantheid, zie leningsvormen). Of liever; stel een object is waard € 100.000,- dan zal NewFunding meestal niet meer verstrekken dan € 85.000,-.

Stichting Toezicht NewFunding (STNF)

De zekerheden voor alle geldgevers zijn geborgd via een onafhankelijke Stichting. Bij de inrichting van de financiering vergeeft de geldnemer het eerste hypotheekrecht aan de Stichting Toezicht.

Deze Stichting Toezicht NewFunding (STNF): zal namens de geldgevers toezicht houden op de lening portefeuille. Zij ziet toe op het nakomen van de verplichtingen zoals onder andere betalingsverplichtingen, maar ook onderhoudsplicht en doorlopende controle op de gegoedheid van de debiteuren (dit is deels een geautomatiseerd proces middels uitwisseling met www.creditsafe.nl). 

De STNF heeft doorlopend vrije toegang tot de gehele “back-office” van NewFunding en kan realtime de bestanden en dossiers inzien. Het Stichtingsbestuur bestaat uit ervaren bestuurders met zicht op onroerende zaken en financiële verslaglegging.

Het bestuur van STNF:

Voorzitter: De heer Joost Pape 

Werkwijze

NewFunding is het eerste Nederlandse crowdfundplatform voor vastgoed, opgezet voor en door vastgoedprofessionals.

Particulieren en vastgoedprofessionals wordt een transparante en renderende manier om duurzaam in vastgoed te investeren geboden. Dit wordt gedaan door een effectieve samenwerking met een multidisciplinair team van financieel specialisten, vastgoedprofessionals en vermogensbeheerders. Zowel de geïnteresseerde particulier als de actieve belegger kan via het crowdfundplatform investeren in verschillende vastgoedprojecten.

NewFunding voldoet aan de meest recente eisen van de AFM, alle controles worden uitgevoerd door Stichting Toezicht NewFunding. Betaalstromen worden uitbesteed aan Intersolve Payments, die onder direct toezicht van De Nederlandsche Bank staat.

Intersolve Payments maakt gebruik van een e-wallet betaalfunctie. NewFunding - Real Estate Finance in the cloud for the crowd.

Raad van Advies

Om ons doel, de meest innovatieve partner in vastgoedfinanciering te worden, te bereiken hebben we ervoor gekozen om te werken met een raad van advies, naast de directie en het stichtingsbestuur. De directie kan zo regelmatig klankborden over de huidige gang van zaken en toekomstige ontwikkelingen.

CrowdMentor®

NewFunding werkt met een exclusieve CrowdMentor. Dit is een landelijke werkende intermediair op het gebied van zakelijke hypotheken, met kennis van de gehele intake procedure. Zo kunnen geldnemers uitstekend ondersteund worden bij de financieringsaanvraag.

NewFunding werkt exclusief als Crowdmentor samen met:

U kunt hen bereiken onder nummer

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken :  www.beleggingspanden-financiering.nl 

Investeren in vastgoed

NewFunding biedt iedereen de mogelijkheid te investeren in vastgoed.

Hoe het werkt

Het platform van NewFunding biedt u de mogelijkheid om rechtstreeks in zakelijke hypotheken te investeren. U krijgt als investeerder het eerste recht op hypotheek, dus het vastgoed is altijd het onderpand. Dit maakt het investeren ten opzichte van bijvoorbeeld aandelen of obligaties veel minder risicovol. Bovendien ontvangt u een aantrekkelijk rendement dat wel kan oplopen tot 6,5% tot 8,5% per jaar. De looptijden van de leningen zijn meestal van korte duur, zodat u snel uw geld weer terug heeft en eventueel opnieuw kunt investeren.

Investeren in zakelijke hypotheken gaat eenvoudig via het online platform van NewFunding. Na het invoeren van uw persoonsgegevens en uw e-mailadres wordt u begeleidt om verdere stappen te doorlopen om een persoonlijke wallet (elektronische portemonnee) aan te maken bij Intersolve Payments, een onder toezicht van De Nederlandsche Bank staande elektronische geldinstelling. Wel zo veilig!

Na succesvolle funding van een project hoeft u niets zelf te doen. NewFunding int voor u de rente, aflossing en voert de administratie. Daarnaast controleert Stichting Toezicht NewFunding, de stichting die uw hypotheekrechten bewaakt, het onderhoud van de panden en bijvoorbeeld de dekking gelet op de verzekeringen.

Betalingswijze

Het platform van NewFunding biedt u de mogelijkheid om direct of achteraf te betalen. U kunt vooraf een bedrag storten op uw eigen wallet of u stort pas geld wanneer het project vol is (achteraf betalen).

Bij achteraf betalen hoeft u niet direct uw toegezegde investering over te maken. Pas als de hoofdsom compleet is toegezegd door alle geldgevers, ontvangt u van NewFunding een e-mail met het verzoek het toegezegde bedrag over te maken.

Kosten voor De Investeerder

De navolgende zaken zijn kosteloos;
-          Registratie;
-          Contract;

NewFunding hanteert een vergoedingsstructuur voor het beheren van de leningen. In afwijking van wat veel portals doen brengen wij slechts een kleine vergoeding in rekening van 0,75% per jaar over het aanvang investering bedrag. Dit wordt gebruikt voor het beheren van de hypotheekrechten, het bewaken van het onderhoud van de panden en het bewaken van het proces van de rentebetaling en de aflossing.

Rekenvoorbeeld

Onderstaand rekenvoorbeeld is gebaseerd op een investering in een lening met de volgende uitgangspunten:

Looptijd

48 maanden

 

 

Rente

6,5%

 

 

Kosten

0,75 % per jaar

 

 

 

 

 

 

Investering

100 %

 

 

Jaarlijkse rente

 5,75%

 

 

Jaarlijkse kosten

0,75 %

 

 

Netto rendement per jaar

5,00 %

 

 

Netto rendement einde looptijd

Ruim 25 %

 

 

 

Waarom is vastgoed een degelijke belegging?

Er is gekozen voor vastgoed als zekerheid, omdat dit de hoogste mate van zekerheid biedt. De onderliggende waarde van grond en opstallen geeft een gezonde basis. Daarnaast maakt een veelvoud van debiteuren het mogelijk dat gemakkelijk aan de benodigde kasstromen kan worden voldaan. Zowel de gebruiker-huurder alsmede de eigenaar dienen aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dit alles wordt door NewFunding in aanvang getoetst en daarnaast doorlopend gecontroleerd in samenspraak met de Stichting Toezicht NewFunding.

NewFunding geeft de volgende financieringsmogelijkheden:

Duur en type financiering:

 • Beleggingen (verhuurde onroerende zaken)met een looptijd van langer dan 36 maanden;
 • Projectontwikkeling (te realiseren onroerende zaken)met een looptijd van korter dan 18 maanden.
 • Fix en flip projecten (renovatie van met name woningen) met een looptijd van minder dan 12 maanden

Continuïteitsregeling

Bij ieder bedrijf bestaat er altijd een kleine kans dat de activiteiten worden gestaakt of dat er betalingsproblemen ontstaan. Wanneer dit gebeurt bij New Funding zijn er voor u GEEN  nadelige effecten. Dit komt omdat wij het platform zeer goed hebben beschermd voor haar gebruikers. Zo blijft de overeenkomst van geldlening tussen geldgever en geldnemers gewoon in stand.

De geldgevers hebben namelijk een vordering op de geldnemer en niet op NewFunding. De renteboekingen en aflossingen lopen niet via NewFunding maar zijn uitbesteed aan Intersolve.

Intersolve is een onder toezicht van De Nederlandsche Bank staande elektronische geldinstelling. Daarnaast is het formele beheer van de leningen gevestigd bij Stichting Toezicht NewFunding. Deze stichting staat los van NewFunding.

De continuïteit van de taken wordt gewaarborgd doordat het bestuur van Stichting Toezicht NewFunding. Deze stichting zal, mocht er iets gebeuren, een nieuwe contractpartner werven met als doel de werkzaamheden van NewFunding op het gebied van rente en aflossingen over te nemen alsmede alle overige werkzaamheden.

De inkomsten vanuit New Funding zullen vervallen aan de Stichting Toezicht NewFunding, wat de continuïteit van de Stichting garandeert.

NewFunding en Stichting Toezicht NewFunding hebben een overeenkomst ondertekend ter bescherming van Geldnemers en Geldgevers. Deze overeenkomst regelt dat de gebruiksrechten van de klantendata en de software bij een eventueel faillissement kosteloos aan de Stichting Toezicht NewFunding ter beschikking worden gesteld. Uitermate veel zekerheid dus voor u als gebruiker van het platform.

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: