Klachtenregeling

Klachten

KLACHTENREGELING

Wanneer u als gebruiker van het portal een klacht heeft, dan kunt u dat schriftelijk of via elektronische wijze indienen. De ingediende klacht dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

  1. De naam en adres van de klager;
  2. De dagtekening;
  3. Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht gericht is.

Na ontvangst van de klacht zult u binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging via e-mail of post ontvangen. Op dat moment begint de beoordeling van de klacht door NewFunding. NewFunding is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen indien de klacht betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld. Ofschoon NewFunding er naar streeft de klacht zo spoedig mogelijk te behandelen, is het niet uitgesloten dat afhankelijk van onder meer de complexiteit van de klacht, behandeling enige tijd kan vergen.

Klachten kunt u richten aan:

NewFunding B.V.
Baarnsche Dijk 12
3741 LS Baarn
info@newfunding.nl