NF Creditscore

NF Creditscore is een model om risico en rendement te bepalen. Ieder vastgoedproject wordt door NewFunding getoetst aan de hand van een aantal relevante objectieve criteria. De criteria die worden gehanteerd zijn niet bij elk vastgoedproject gelijk. De financiering van een pand voor eigen gebruik zal anders worden beoordeeld dan een projectfinanciering ten behoeve van de ontwikkeling van een appartementencomplex.
De beoordeling vanuit Creditsafe en de taxatie door een NRVT Register-Taxateur zijn twee vaste criteria die worden gebruikt door NF Creditscore.

Per relevant criterium wordt een score bepaald. De totaalscore van de van toepassing zijnde criteria bepaalt de risicoclassificatie van het vastgoedproject en is tevens de basis voor de vaststelling van de rente. Dit is verwerkt in onderstaande risicoclassificatie, de risicoclassificatie loopt van A (zeer laag risico) tot E (zeer hoog risico).

NF Creditscore is bedoeld als een hulpmiddel om objectief risico’s van verschillende projecten met elkaar te kunnen vergelijken. U kunt zelf bepalen welk risico u wilt nemen als u gaat investeren in een project. De risicoclassificatie kan nooit risico’s uitsluiten, investeren gaat immers gepaard met het nemen van risico’s. Leg niet meer in dan 10% van uw vrij te beleggen vermogen, spreid deze inleg over diverse projecten en beleg niet met geleend geld. De mogelijkheid bestaat dat u ingelegde gelden bij crowdfunding in vastgoed mogelijk niet geheel terugkrijgt en u dient er ook rekening mee te houden dat uw geld vast staat gedurende een bepaalde periode, u kunt uw geld niet tussentijds opnemen.


Toelichting op toetsingscriteria NF Creditscore.

Solvabiliteit
Bij solvabiliteit wordt gekeken naar het percentage van de onderneming wat met eigen vermogen is gefinancierd. De solvabiliteit zegt veel over de mate waarin het bedrijf in staat is om financiële tegenslagen op te vangen. Een goede solvabiliteit betekent dat de onderneming tegen een stootje kan.


DSCR
Coverage Ratio betekent ‘dekkingsgraad’. De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een kengetal die wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de betalingscapaciteit van de onderneming in verhouding tot de financiële verplichtingen (rente en aflossing), ook wel Debt Service genoemd. Kort gezegd is de DSCR de betalingscapaciteit gedeeld door de financiële verplichtingen. De betalingscapaciteit wordt gevormd door de vrije geldstroom binnen een onderneming, in dit geval het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de afschrijvingen en rentelasten. 


LTV 
Loan to Value (LTV) is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Hoe lager de LTV hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van (executie) verkoop van het onderpand. 

NewFunding hanteert een maximale LTV van 75%, de geldnemer zal dus altijd zelf eigen middelen moeten inbrengen. Dit beperkt het risico van de Geldgever. De financiering wordt verstrekt op basis van een Recht van 1ste Hypotheek op het onderpand.


Courantheid
Hier wordt o.a. gekeken naar hoe een object in de markt ligt, hoe makkelijk en snel het object te verkopen is en voor welke prijs. De aard van het onderpand (wonen of bedrijfsmatig), het gebruik (eigen gebruik of verhuur) en locatie zijn hier belangrijke factoren. Een beleggingspand met particuliere huurders is bijvoorbeeld beter te verhuren dan een pand met als functie garagebedrijf.


Exit
Hoe groot is de kans dat de lening conform afspraak wordt afgelost. Dit criterium is met name bij (kortlopende) project- en overbruggingsfinancieringen van belang. De “hardheid” van de aflossing wordt bepaald door bijvoorbeeld de mogelijkheid tot herfinanciering, dan wel verkoop van het onderpand.


Kwaliteit van de huurportefeuille
Hier wordt gekeken naar de samenstelling van de huurdersportefeuille. De aard van de huurder (particulier/bedrijfsmatig) en spreiding zijn hier van belang. Bij zakelijke huurders wordt de kredietwaardigheid van de huurders en de (resterende) looptijd van de huurcontracten meegenomen in het oordeel.


Kredietwaardigheid
De kredietwaardigheid van geldnemer wordt door ons primair beoordeeld aan de hand van jaarrekeningen en IB-aangiftes. Daarnaast maken we waar mogelijk gebruik van Creditsafe.
Creditsafe beoordeelt bedrijven op hun financiële gezondheid, zij doet dat door gebruik te maken van een zeer omvangrijke database en statistisch score methodiek, www.creditsafe.nl


  

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: