NF Creditscore

NF Creditscore is een model om risico en rendement te bepalen. Ieder vastgoedproject wordt door NewFunding getoetst aan een aantal per project relevante objectieve criteria. De criteria die worden gehanteerd zullen niet bij elk vastgoedproject gelijk zijn. Een pand voor eigen gebruik zal anders worden beoordeeld dan een appartementencomplex als projectontwikkeling. De beoordeling vanuit Creditsafe en de taxatie door een NRVT Register-Taxateur zijn de twee vaste criteria  die worden gebruikt door NF Creditscore. Vervolgens wordt er per relevant criterium een score bepaald. De totaalscore van de gebruikte criteria vormt de uiteindelijke bepaling van het risico van het vastgoedproject alsmede de hoogte van de rente. Dit is verwerkt in onderstaand risicoclassificatie, de risicoclassificatie loopt van A (zeer laag risico) tot E (zeer hoog risico). In deze risicoclassificatie zijn als voorbeeld alle criteria meegenomen.

 

U dient rekening te houden dat NF Creditscore bedoeld is als een richtlijn om objectief risico’s van de verschillende projecten met elkaar te kunnen vergelijken. U kunt zelf bepalen welk risico u wilt nemen als u gaat investeren in een project. De risicoclassificatie kan nooit risico’s uitsluiten, investeren gaat immers gepaard met het nemen van risico’s. Leg niet meer in dan 10% van uw vrij te beleggen vermogen, spreid deze inleg over diverse projecten en beleg niet met geleend geld. De mogelijkheid bestaat dat u ingelegde gelden bij crowdfunding in vastgoed mogelijk niet geheel terugkrijgt en u dient er ook rekening mee te houden dat uw geld vast staat gedurende een bepaalde periode, u kunt uw geld niet tussentijds opnemen.


Werking van de puntentelling per criteria.

Solvabiliteit
Bij solvabiliteit wordt gekeken naar de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen op de passivakant van de balans van de geldnemer. Hoe meer eigen vermogen in een onderneming des te  kapitaalkrachtiger een onderneming is.DSCR
Debt Service Coverage Ratio. Coverage Ratio betekent ‘dekkingsgraad’. De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een kengetal die wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de betalingscapaciteit van de onderneming in verhouding tot de financiële verplichtingen, ook wel Debt Service genoemd. De DSCR wordt bepaald door het resultaat na belastingen (inkomsten minus vaste lasten, afschrijvingen en belastingen) te delen door rente en aflossingen. De uitkomst moet groter dan 1 zijn en bij voorkeur ook groter dan 1,2.
Voorbeeld: indien de rente- en aflossingsverplichtingen € 10.000,- bedragen en de beschikbare geldstromen € 12.000,- zijn, dan bedraagt de DSCR 1,2.LTV
Loan To Value (LTV) is de totale hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand (object).
NewFunding zal de beoogde financiering zo inrichten dat in alle gevallen de geldnemer een stuk van de financiering zelf zal moeten dragen. Dit om betrokkenheid te garanderen en om het risico van de Geldgever te beperken. Mochten de zaken onverhoopt niet goed gaan en is het nodig om het object bij uitblijven van de nakoming van de verplichtingen te moeten veilen, dan dient de te verwachten opbrengst zoveel mogelijk gelijk te zijn aan dat wat geldgevers verstrekt hebben. De LTV bij NewFunding is in de regel niet veel meer dan circa 75% (afhankelijk van type object en courantheid, zie leningsvormen). Stel een object is € 100.000,-- waard, dan zal NewFunding nooit meer verstrekken dan € 75.000,--. De financiering wordt verstrekt door op het onderpand een eerste hypotheekrecht af te sluiten, de geldnemer vergeeft het hypotheekrecht aan Stichting Toezicht NewFunding, de zekerheid voor alle geldgevers wordt gewaarborgd.Courantheid
Er wordt o.a. gekeken naar hoe een object in de markt ligt, hoe makkelijk en snel het object te verkopen is en voor welke prijs. Taxatie
De waarde van het object komt tot stand middels een taxatie door een NRVT Register-Taxateur.Voorverkoop
Hoeveel van het object (units, appartementen) is van te voren al voor ± 70% verkocht.Kredietwaardigheid
De kredietwaardigheid van geldnemer wordt beoordeeld door gebruik te maken van Creditsafe.
Creditsafe beoordeelt bedrijven op hun financiële gezondheid, zij doet dat door gebruik te maken van een zeer omvangrijke database en statistisch score methodiek, www.creditsafe.nl


  

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: