Privacybeleid

Privacybeleid

1. Over NewFunding

NewFunding treedt via een online crowdfundingplatform op als bemiddelaar van geldnemers en geldgevers inzake het financieren van vastgoed. Om die reden verwerkt NewFunding persoonsgegevens van haar klanten. Onze bedrijfsinformatie en uw gegevens zijn uiterst waardevol en essentieel om ons werk te kunnen uitvoeren. Daarom doet NewFunding er alles aan om te zorgen dat uw vertrouwelijke informatie veilig, privé en beschikbaar blijft. Ons uitgangspunt is dat we met uw gegevens omgaan zoals we willen dat met onze gegevens wordt omgegaan.

2. Privacyverklaring van NewFunding

NewFunding is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Waar hierna van ‘wij’ en ‘ons’ wordt gesproken in deze privacyverklaring wordt NewFunding bedoeld.

Onze contactgegevens zijn als volgt:

NewFunding
Baarnsche Dijk 12
3741 LS Baarn
www.newfunding.nl
info@newfunding.nl
085 0293829
Inschrijfnummer KvK: 655711967

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en waar die vandaan komen

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die gegevens aan ons worden verstrekt of door ons zijn verzameld.

Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens.

Van Geldgevers, Geldnemers en overige zakelijke relaties:

 • voor- en achternaam;
 • NAW-gegevens
 • geslacht;
 • e-mailadres en telefoonnummer;

4. Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen bijzondere persoonsgegevens zoals financiële gegevens.

5. Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond wij persoonsgegevens verwerken

De registratie van persoonsgegevens van Geldgevers, Geldnemers en zakelijke relaties heeft als doel om de dienstverlening naar deze directe belanghebbenden, zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Van Geldgevers, Geldnemers en overige zakelijke relaties.
Persoonsgegevens van Geldgevers, Geldnemers en overige zakelijke relaties worden door ons gebruikt:

 1. voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 2. om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden;
 3. het versturen van onze nieuwsbrief;
 4. om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de volgende:

 1. als u uw toestemming hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen;
 2. het is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u noodzakelijk om bepaalde verwerkingen te laten plaatsvinden;
 3. bepaalde verwerkingen zijn noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Die belangen bestaan uit het goed kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten door contact te kunnen onderhouden met onze zakelijke relaties en daarvoor de persoonsgegevens te verwerken.

6. Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dat wil zeggen dat wij niet met uw persoonsgegevens automatisch, zonder menselijke tussenkomt, besluiten nemen die u aanmerkelijk treffen of rechtsgevolgen hebben voor u.

Met wie wij persoonsgegevens delen

Wij geven geen persoonsgegevens door aan (partijen in) landen of organisaties buiten de Europese Unie.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst, de wet ons daartoe verplicht of u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zo zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de met ons gelieerde zakelijke relaties.

Als wij iemand inschakelen om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken, dan blijven wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij bepalen wij met welk doel en met welke middelen deze gegevens worden verwerkt. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat er goede afspraken worden gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

7. Beveiliging

NewFunding draagt zorg voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen zijn en daarmee verenigbare doeleinden.

8. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

NewFunding bewaart de persoonsgegevens in elk geval zolang de overeenkomst met ons duurt. Heeft u aangegeven dat u wilt worden opgenomen in ons bestand, dan bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft dat die moeten worden verwijderd of tot het moment waarvan wij aan u aangegeven tot verwijdering te zullen overgaan. Als de wet ons tot een kortere of langere bewaartermijn verplicht, dan volgen wij uiteraard de wet.

9. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 • Recht op informatie over de verwerking: binnen welke processen worden uw persoonsgegevens verwerkt, wat zijn de bewaartermijnen, hoe kunt u contact opnemen, wie is de AVG functionaris en hoe neemt u contact op met hem/haar en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien strijdig met de AVG wordt gehandeld;
 • Recht op inzage: inzage van uw gegevens die zijn verzameld inclusief informatie over doelen van verwerking, categorieën data, bewaartermijn, en uw recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Recht op correctie: op verzoek aanpassen van onjuistheden van uw gegevens;
 • Recht op verwijdering van uw gegevens indien deze onrechtmatig zijn verwerkt en op het recht om verwijderd te worden na de wettelijke bewaartermijn;
 • Recht om het gebruik van uw gegevens tijdelijk op te schorten;
 • Recht op verzet tegen persoonsgevensverwerking bij NewFunding: a) mogelijk bij persoonlijke omstandigheden in geval van de grondslag gerechtvaardigd belang en b) bij verwerking met het oog op marketing;
 • Recht op overdracht van de gegevens: geldt voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van grondslag toestemming van contractuele overeenkomst;
 • Recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Wij wijzen u er op dat aan de uitoefening van deze rechten soms voorwaarden zijn verbonden. Daarover informeren wij u graag verder op verzoek. U kunt daarvoor contact opnemen met onze support afdeling via e-mail info@newfunding.nl of telefoonnummer 0800 639 386 3464.

Wij zullen alle verzoeken binnen een redelijke termijn te behandelen en in elk geval binnen één maand informeren naar aanleiding van uw verzoek.

10. Gebruik van cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine bestanden die wij op uw computer plaatsen. Zo zorgen we dat de website goed werkt en beter op de bezoeker is afgestemd. Cookies bewaren niet uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens. We willen én uw privacy zo goed mogelijk beschermen, én onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

NewFunding gebruikt 2 soorten cookies:

– Functionele cookies. Die hebben we nodig om de website goed te laten werken.

– Statistische cookies. Die zorgen ervoor dat we de website kunnen verbeteren. We gebruiken deze cookies om te zien welke pagina’s het meest bezocht worden. En welke routes er op de website worden afgelegd. Daardoor kunnen we zien welke pagina’s we aan moeten passen. Zodat u sneller vindt wat u nodig hebt.

Geen cookies?

U kunt zelf kiezen welke cookies wij in uw geval mogen gebruiken. Voor het gebruik van functionele cookies vragen wij altijd om uw toestemming. Over hoe cookies niet te accepteren of te verwijderen is veel informatie te vinden op internet, bijvoorbeeld op deze pagina van de website van de Consumentenbond (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy).

11. Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op onze website of direct per e-mail info@newfunding.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer 0800 639 386 3464.

U kunt uw klacht eventueel ook richten aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Datum

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 1 mei 2018 en het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Wij kunnen deze wijzigen. Om van onze actuele privacyverklaring op de hoogte te blijven raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen.

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden, deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.