Nieuwe Markt te Nijmegen

 • Rente:6.75%
 • Looptijd: 60 maanden
 • Aflossing: 2%
 • Type lening: Lineair
 • 100% voltooid
 • € 2.000.000 van € 2.000.000
 • succesvol!
 • NF Creditscore B
 • Zekerheid: 1ste Hypotheek
 • Loan to value: 91% op basis van leegwaarde
 • Bekijk het project
 • Investeer direct

Nieuwe Markt te Nijmegen

Z.Z.O. B.V.

Algemeen

Een investering in vastgoed door een hypothecaire lening te verstrekken aan een ondernemer. Het doel van de lening is financiering van twee prachtige beschermde monumentale panden (aangrenzend) op een fraaie plek in de binnenstad van Nijmegen. Hierbij is een bijzonder element dat één van deze panden een vergunning heeft voor raamexploitatie en ook als zodanig in gebruik is.

Ondernemer is vergunninghouder en via zijn vennootschap Nahpets B.V. gebruiker van de 2 panden sinds 2017. Relatie wordt nu in de gelegenheid gesteld beide panden over te nemen van de verhuurder. Het pand zal in zijn (speciaal hiervoor opgerichte) vennootschap Z.Z.O. B.V. worden ondergebracht.

De rente bedraagt 6,75% en de Loan To Value bedraagt 91% van de marktwaarde in verhuurde staat (NB: gebaseerd op “reguliere” markthuur, de effectieve huur ligt hier ruim boven). De leegwaarde van de panden bedraagt ook minimaal € 2.200.000, wat het risico overzichtelijk maakt. U krijgt het Recht van 1ste Hypotheek. 
Looptijd herfinanciering bedraagt 60 maanden, op jaarbasis wordt 2% afgelost en algehele aflossing van de pro resto lening ineens aan het einde van de looptijd.
Investeer mee met direct of achteraf betalen.

Het onderpand

De panden die tot hypothecaire zekerheid voor de lening dienen hebben een gezamenlijke marktwaarde van € 2.200.000 (gebaseerd op “reguliere” markthuur). Dit is conform taxatie tevens de minimale leegwaarde indien de panden als twee woningen op de markt worden gebracht, zie Het Onderpand.
Het betreft de volgende twee panden:

 1. Nieuwe Markt 24-26 te Nijmegen
 2. Nieuwe Markt 28-30 te Nijmegen

De Leningnemer

Z.Z.O. B.V. is koper/toekomstig verhuurder van het vastgoed en wordt (mede-) leningnemer. Deze B.V. is recent (3 oktober jl.) door ondernemer opgericht (geplaatst kapitaal € 1.400). De lening wordt onder hoofdelijkheid van de ondernemer privé verstrekt. Zie De Leningnemer voor nadere achtergrondinformatie. 

Financiële positie/Exploitatie

Wij zijn in het bezit van de IB-aangiften 2016, 2017 en 2018 van de ondernemer. Zoals aangegeven heeft ondernemer een handelsonderneming. In 2018 heeft hij hier een netto resultaat van ruim           € 81.000 gerealiseerd, hetgeen ruimschoots toereikend was voor zijn living (NB: netto resultaat 2017: € 17.000, 2016: € 85.000). Relatie woont in een huurpand en heeft een beperkt vermogen, maar ook geen schulden, zie Financiële positie.

Financieringsbehoefte

Aankoop Nieuwe Markt 24-26-28-30 € 2.000.000,-
Kosten Koper €      80.000,-
€ 2.080.000,-
.
Eigen middelen €      80.000,- * gerealiseerde kasstroom 2019
.
Benodigd € 2.000.000,-

Debt Service Coverage Ratio

Op basis van de actuele exploitatie is maandelijks een bedrag van ca. € 38.000 beschikbaar voor de financieringslasten, zie Financiële positie. Op basis hiervan bedraagt de DSCR:

Netto huurinkomsten per jaar € 450.000,- * afgerond
Rente (6,75%) + aflossing (2%) per jaar € 175.000,-

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) bedraagt 2,5. Deze ratio is al bijzonder goed te noemen, maar zal nog verbeteren indien er aanvullende inkomsten worden gerealiseerd uit verhuur/exploitatie van nr. 28-30 

Inzake de twee panden zal een huurovereenkomst worden gesloten tussen Nahpets B.V. en Z.Z.O. B.V. We gaan ervan uit dat de te vergoeden huur minimaal € 240.000 zal bedragen, hetgeen ruimschoots toereikend is voor de vaste (financierings-) lasten.
Voor uitleg van DSCR, zie NF Creditscore.

De lening

 • Leenbedrag: €2.000.000
 • Waarde van het pand: €2.200.000
 • Vaste rente van 6,75% op jaarbasis
 • Het effectief rendement op jaarbasis bedraagt 6%
 • Op jaarbasis wordt 2% afgelost, algehele aflossing van de pro resto lening (uit hoofde van herfinanciering/verkoop van het verbonden vastgoed) ineens aan het einde van de looptijd.
 • Loan To Value (LTV) is 91% van de marktwaarde in verhuurde staat (= minimale leegwaarde) van het pand.
 • Looptijd van 5 jaar (60 maanden)
 • Maandelijkse uitkering van rente en aflossing aan geldgever

Overige leningen

Er zijn geen overige leningen.

Kosten voor de geldgever

NewFunding rekent 0,75% inclusief BTW per jaar over het geïnvesteerde bedrag voor het beheren van de lening(en), zie tarieven investeerder.
Het effectief rendement komt neer op 6%. Verder worden er geen kosten door NewFunding in rekening gebracht.

Zekerheden

De geldgever krijgt het Recht van 1ste Hypotheek op de panden aan de Nieuwe Markt 24-26,28-30 te Nijmegen. Het betreft twee multifunctionele panden die aangewend kunnen worden voor kantoor, kamerverhuur en bewoning. De panden zijn op 29 augustus jl. getaxeerd. De marktwaarde op basis van leegwaarde bedraagt €2.200.000, zie NRVT Taxatierapport*.

*I.v.m. de wet op de privacy is persoonsgevoelige informatie uit het taxatierapport weggehaald. 

Rendement & Risico

De geboden rente van 6,75% (6% effectief) is tot stand gekomen door toetsing en waardering middels de NewFunding (NF) Creditscore. NF Creditscore is een model dat is ontwikkeld om risico en rendement te bepalen. Ieder vastgoedproject wordt door NewFunding getoetst aan een aantal per project relevante objectieve criteria. De panden aan de Nieuwe Markt 24-26, 28-30 inclusief de huurder zijn beoordeeld op een aantal punten van de NF Creditscore. Daarnaast is de geldnemer getoetst door CreditSafe. Creditsafe geeft online toegang tot bedrijfsinformatie en kredietinformatie rapporten. Iedere geldnemer wordt altijd vooraf op kredietwaardigheid en betaalmoraal gecontroleerd. CreditSafe gaf de geldnemer een Score van 39. Een score van 39 houdt in dat er een lage kans is op een financiële calamiteit.

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: