Voorwaarden versie tot 4 augustus 2017

Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V.

Download algemene voorwaarden in PDF

1.    Definities
1.1    Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden zoals op de Website gepubliceerd en bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd, en die van toepassing zijn op de diensten en Overeenkomst tussen NewFunding, Geldnemer en Geldgever.
1.2    Gebruiker: degene die toegang heeft tot het Platform nadat registratie heeft plaatsgevonden.
1.3    Geldgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het Platform in contact komt met een Geldnemer en deze een lening verstrekt.
1.4    Geldnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan NewFunding een opdracht verstrekt om een Project op het Platform  te plaatsen en die een Overeenkomst van geldlening aangaat met de Geldgevers.
1.5    Informatie: alle op de Website en het Platform gepubliceerde informatie in de ruimste zin van het woord.
1.6    Investering: het bedrag dat een Geldgever beschikbaar stelt als lening aan een Geldnemer.
1.7    Klant: Geldgever of Geldnemer.
1.8    NewFunding: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NewFunding B.V. , gevestigd aan de Nieuwe Stationstraat 10 te Arnhem welke de Website en het Platform aanbiedt aan de Gebruikers.
1.9    Overeenkomst: de twee overeenkomsten van dienstverlening die NewFunding aangaat met de Geldnemer enerzijds en de Geldgever anderzijds voor het gebruik van het Platform en de diensten van NewFunding.
1.10    Overeenkomst van geldlening: de overeenkomst tussen de Geldgever en de Geldnemer waarin de voorwaarden zijn vastgelegd op grond waarvan de Geldgever een lening verstrekt aan de Geldnemer.
1.11    Platform: de Website en alle daarbij betrokken partijen en backoffice van NewFunding, welke als doel heeft Geldnemers en Geldgevers bij elkaar te brengen en waar Projecten geplaatst kunnen worden en Geldgevers informatie over de Projecten en Investeringen kunnen verkrijgen.
1.12    Project: een te realiseren plan, idee, bedrijf of bezitting van een Geldnemer waarvoor een Investering wordt gezocht. In veel gevallen zal het gaan om vastgoed dat een Geldnemer wenst aan te kopen voor eigen gebruik, als belegging of ter ontwikkeling.
1.13    Projectinformatie: het plan waarin de Geldnemer de doelstelling van de Investering en het Project beschrijft inclusief de risico’s en rendementsberekeningen.
1.14    Registratievergoeding: het bedrag dat de Geldgever verschuldigd is aan NewFunding om zich aan te melden voor gebruik van het Platform.
1.15    Stichting: Stichting Toezicht NewFunding: stichting gevestigd aan Nieuwe Stationstraat 10 te Arnhem, welke de zekerheden voor de Geldgevers bewaard.
1.16    Succesfee: de vergoeding die de Geldnemer aan NewFunding verschuldigd is. Tevens is Geldnemer een beheerfee en een plaatsingsvergoeodng verschuldigd aan NewFunding.
1.17    Trustakte: de overeenkomst tussen NewFunding en de Stichting waarin de voorwaarden van bewaring zijn geregeld.
1.18    Vrijstelling AFM: Op grond van de Vrijstellingsregeling Wft geldt voor de activiteit van een crowdfunding platform een vrijstelling van vergunningplicht en prospectusplicht mits aan de voorwaarden wordt voldaan.
1.19    Website: de startpagina van NewFunding onder de naam www.newfunding.nl waar een Klant zich kan registreren voor het gebruik maken van het Platform.

2.    Diensten
2.1    De diensten van NewFunding bestaan uit het ter beschikking stellen van het Platform om Geldgevers en Geldnemers bij elkaar te brengen.
2.2    De diensten die NewFunding aanbiedt aan de Geldnemer namelijk het ter beschikking stellen van het Platform om een Project te plaatsen waarvoor een Investering wordt gezocht.
2.3    De diensten die NewFunding aanbiedt aan de Geldgever namelijk het gebruik maken van het Platform om een Project te vinden om in te investeren.
2.4    NewFunding stelt uitsluitend het Platform ter beschikking aan een geregistreerde Gebruiker en geeft geen adviezen, bemiddelt niet, biedt geen beleggingsproducten aan en beheert geen gelden van Geldgever.

3.    Diensten door derden
3.1     Voor bepaalde activiteiten maakt NewFunding gebruik van dienstverlening door derden. Dit betreft onder andere het beheer van de Website en het Platform en het betalingsverkeer. Deze derden worden met zorg geselecteerd en NewFunding zal zich inzetten om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. NewFunding is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of storingen in de dienstverlening door derden.


4.    Aanbiedingen
4.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in de vorm van offertes aan Geldnemers en gebruikers van het Platform van NewFunding.
4.2    Iedere offerte dient omgezet te worden in een overeenkomst voordat daar rechten aan ontleent kunnen worden, tenzij in de offerte anders bepaald.

5.    Overeenkomsten
5.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die NewFunding met derden aangaat.
5.2    Algemene Voorwaarden van de Geldnemer zijn niet van toepassing tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
5.3    NewFunding gaat een Overeenkomst van dienstverlening aan met een Geldnemer. Deze Overeenkomst is per opdracht verschillend en kan aan de Geldgever  ter beschikking worden gesteld.
5.4    NewFunding gaat een Overeenkomst van dienstverlening aan met de Geldgever;
5.5    De Geldgever en de Geldnemer gaan een Overeenkomst van geldlening met elkaar aan;
5.6    Als een bepaling in de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst ongeldig wordt verklaard of wordt gewijzigd heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze voorwaarden of overeenkomsten.
5.7    Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen gelden als deze schriftelijk zijn aangepast en bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd.
5.8    Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen door NewFunding éénzijdig worden aangebracht indien er sprake is van wijziging in de regelgeving of de omstandigheden waaronder de diensten worden verleend.

6.    Uitvoering diensten
6.1    Op alle door NewFunding verleende diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Dat betreft zowel de directe als indirecte diensten en diensten welke niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
6.2    De diensten betreffen de in artikel 2 genomed diensten waaronder het ontwikkelen, onderhouden en aan Gebruikers ter beschikking stellen van het Platform.
6.3    NewFunding zal zich inspannen om alle diensten op verantwoorde en kundige wijze uit te voeren tot tevredenheid van haar Klanten zijnde de Geldnemer en de Geldgever.
6.4    De Stichting bewaart de eventuele zekerheden die zijn gesteld ten gunste van de Geldgever conform de voorwaarden in de Trustakte.
6.5    Als een dienst in delen wordt uitgevoerd heeft NewFunding de mogelijkheid de uitvoering van het volgende deel op te schorten zolang er geen goedkeuring is gegeven door de Klant op het eerdere deel.
6.6    Uitvoering van de diensten op instructie van de Klant kan alleen plaatsvinden als sprake is van een schriftelijke overeenkomst. Voor het overige kan NewFunding zelf beslissen op welke wijze de diensten worden uitgevoerd. Als er aanvullende diensten worden gevraagd door Klant dienen deze apart overeengekomen te worden.

7.    Wijzigingen dienstverlening
7.1    Indien sprake is van wijziging in de dienstverlening zullen deze schriftelijk tussen partijen overeengekomen moeten worden.
7.2    Als deze wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijzen zullen de nieuwe prijsafspraken alleen van toepassing zijn als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

8.    Verplichtingen Klant
8.1    Geldnemer verstrekt aan NewFunding alle informatie welke noodzakelijk is conform de in de vastgoedsector gebruikelijk te verstrekken informatie, in het kader van de uitvoering van de diensten.
8.2    Geldnemer draagt er zorg voor dat de informatie die op het Platform wordt geplaatst betrouwbaar is en voldoet aan de kwaliteitseisen die NewFunding daar aan stelt. Deze informatie vormt onderdeel van de Projectinformatie dat een Geldnemer over een Project ter beschikking zal stellen aan een Geldgever.
8.3    Het is een Gebruiker niet toegestaan informatie op of over het Platform te wijzigen zonder toestemming van NewFunding.
8.4    Klant geeft toestemming aan NewFunding om de Overeenkomst van geldlening aan te melden bij de Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) en eventueel het BKR melding te doen van het niet nakomen van de verplichtingen.
8.5    Klant geeft toestemming aan NewFunding om uit openbare en andere bronnen informatie in te winnen over Klant en het Project, zowel voorafgaand aan de plaatsing op het Platform als daarna.
8.6    Geldgevers die als privé persoon deelnemen mogen een Investering doen tot maximaal het door de AFM voorgeschreven bedrag.

9.    Vergoedingen
9.1    Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
9.2    Newfunding brengt aan een Klant een Registratievergoeding of een Plaatsingsvergoeding in rekening.
9.3    Newfunding brengt aan de Geldnemer een Succesfee en een Beheerfee in rekening gerelateerd aan de omvang van de Geldlening en de plaatsing.
9.4    Het bedrag of percentage van alle vergoedingen wordt vermeld op de Website.
9.5    Als sprake is van een vergoeding in termijnen over een periode langer dan één jaar, mag NewFunding deze prijzen aanpassen, mits drie maanden voorafgaand schriftelijk aan de Klant gemeld.
9.6    Aanpassingen aan prijzen zijn pas geldend drie maanden nadat deze schriftelijk zijn gemeld.
9.7    Als Klant niet akkoord is met de schriftelijk aangegeven prijsverhoging kan de Overeenkomst eenzijdig door NewFunding worden opgezegd.

10.    Betalingscondities
10.1    Alle facturen van NewFunding dienen binnen de aangegeven termijn betaald te worden. Als er op de factuur of in de overeenkomst geen termijn wordt genoemd geldt een periode van 14 dagen na datum van de factuur.
10.2    Als de factuur niet binnen de gestelde periode is voldaan kan wettelijke rente in rekening worden gebracht over het uitstaande bedrag. Tevens zal een aanmaning worden verzonden met daarbij aangegeven welke verdere invorderingsmaatregelen genomen zullen worden. De kosten van de invordering zijn voor rekening van de Klant.

11.    Vertrouwelijkheid
11.1    Iedere partij houdt de informatie welke hij in het kader van het verrichten van de diensten heeft verkregen geheim tenzij deze informatie uit publieke bronnen beschikbaar is.
11.2    Onder informatie wordt alle schriftelijke en digitale informatie verstaan in welke vorm dan ook.
11.3    De geheimhouding blijft van toepassing na afloop van de dienstverlening en beëindiging van de contracten.
11.4    Geheimhouding is niet van toepassing indien informatie moet worden verstrekt op grond van een wettelijke regeling of vordering van een daartoe gerechtigde instantie.
11.5    Indien de eventuele schending van de geheimhouding een gevolg is van het zonder medewerking en op onrechtmatige wijze verkrijgen van informatie is NewFunding hiervoor niet aansprakelijk.

12.    Intellectuele eigendom
12.1    Alle rechten op de intellectuele eigendom voor bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, software, modellen, afbeeldingen, analyses, rapporten en andere schriftelijke documentatie, behoren aan NewFunding.
12.2    De inhoud van de Website en het Platform valt onder de bescherming conform het auteursrecht van NewFunding.
12.3    Alle merken en logo’s zijn geregistreerd op naam van NewFunding en vallen onder bescherming van het merkenrecht.
12.4    Klant mag alleen na schriftelijk verkregen toestemming gebruik maken van de intellectuele rechten van NewFunding voor zichzelf en niet ter beschikking stellen aan derden.
12.5    Indien misbruik wordt gemaakt van of inbreuk op rechten van NewFunding kan NewFunding de schade verhalen op de Klant.

13.    Beëindiging dienstverlening
13.1    De dienstverlening kan worden beëindigd als sprake is van nalatigheid door de Klant. Klant zal eerst in gebreke worden gesteld en er zal een redelijke termijn worden aangegeven om de gebreken te herstellen.
13.2    In de overeenkomsten zullen bepalingen zijn opgenomen voor beëindiging van de dienstverlening. Als dit niet nader in een overeenkomst is aangegeven geldt een opzegperiode van beide partijen van drie maanden.
13.3    De dienstverlening en de duur van de overeenkomst worden per direct beëindigd ingeval van faillissement, uitstel van betaling of vrijwillige vereffening van een Klant. NewFunding is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade.
13.4    Indien een Klant zich niet houdt aan de bepalingen uit de overeenkomsten, deze Algemene Voorwaarden of een wijziging niet accepteert zal de dienstverlening beëindigd kunnen worden.
13.5    Indien een Geldnemer Informatie op het Platform plaatst welke kennelijk onjuist is of in strijd met wet- en regelgeving zal de dienstverlening worden beëindigd.
13.6    Beëindiging van de dienstverlening op één van de hiervoor genoemde gronden leidt niet tot aansprakelijkheid van NewFunding
 
14.    Privacy
14.1    De persoonsgegevens van Gebruikers zullen door NewFunding worden verzameld en beschermd in overeenstemming met de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.
14.2    Gegevens kunnen allen aan derden worden verstrekt na akkoordverklaring door een Gebruiker.

15.    Aansprakelijkheid
15.1    NewFunding kan slechts aansprakelijk worden gesteld als schade een direct gevolg is van het niet nakomen van afspraken en verplichtingen uit een overeenkomst en welke veroorzaakt zijn door bewust verkeerd handelen of grove nalatigheid.
15.2    NewFunding is niet aansprakelijk voor bedragen welke hoger zijn dan het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering van NewFunding zoals gepubliceerd op de Website.
15.3    NewFunding is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals verlies van omzet of kosten van derden.
15.4    Alle Informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. NewFunding is niet aansprakelijk voor Informatie welke door een Geldnemer is geplaatst of welke afkomstig is van derden. Aan Informatie door een Geldnemer geplaatst op de Website of het Platform kunnen geen rechten worden ontleent jegens NewFunding.
15.5    Het functioneren van en de beschikbaarheid van het Platform en de Website is afhankelijk van dienstverlening door derden en technische hulpmiddelen. NewFunding is niet aansprakelijk voor falen of gebreken hierin.
15.6    NewFunding is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten indien geen Overeenkomst van geldlening tot stand komt of indien Geldnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst van geldlening niet nakomt.
15.7    Voordat schade geclaimd zal worden dient de Klant eerst een klacht in te dienen conform de geldende klachtenregeling en alle relevante informatie te verschaffen. Voorts heeft NewFunding dan een redelijke termijn om de eventuele schade te herstellen. Schade kan allen worden geclaimd na het verstrijken van die periode.
15.8    De schade dient schriftelijk binnen een maand na het ontstaan van de schade aan NewFunding gemeld te worden.
15.9    Hetgeen hiervoor is gesteld geld eveneens voor eventuele aansprakelijkheid van de Stichting.

16.    Klachtenregeling
16.1    NewFunding beschikt over een klachtenregeling welke op verzoek van een Klant verkrijgbaar is.
16.2    De afhandeling van een klacht heeft plaats door de directie van NewFunding.
16.3    Indien een klacht naar de mening van een klant niet naar behoren is afgehandeld kan deze gemeld worden bij het financiele klachteninstituut Kifid. (www.kifid.nl)

17.    Overmacht
17.1    Ieder der partijen is bevrijd van haar contractuele verplichtingen als één van de partijen niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen in geval van overmacht.
17.2    Als de overmacht situatie langer dan drie maanden duurt zal de overeenkomst schriftelijk worden ontbonden, zonder wederzijdse verplichtingen van partijen. De verplichting om te betalen voor de diensten tot het moment van het constateren van de overmacht blijft in stand.

18.    Wetgeving
18.1    Tenzij anders in de overeenkomst is bepaald is Nederlands recht van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening.
18.2    Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de competente rechter in Nederland.

Heeft u nog vragen?

NewFunding communiceert open en transparant. In de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het crowdfundingplatform en de mogelijkheden.

BEKIJK DE FAQ

Wat is NewFunding?

Het crowdfundplatform NewFunding is het eerste echte landelijke vastgoed crowdfundplatform in Nederland van, voor en door vastgoedprofessionals. Voor meer informatie en de investeerdershandleiding verwijzen wij u naar OVER ONS

MEER OVER NEWFUNDING

Meer weten over de mogelijkheden of direct aan de slag: